streep groen
1
2
3
4
6
8
7
agenda kop

Deze maand

Geen evenementen
agenda onder
DocentenDocenten
Algemene Voorwaarden Stichting Muziek Opleidingen Friesland

I Algemeen

I.1 Cursusjaar:

Het cursusjaar loopt van september 2023 tot en met juni 2024.

I.2 Cursussen

De Stichting Muziek Opleidingen Friesland kent twee soorten cursussen:

 • Seizoencursussen
Dit zijn de AMV/Oriëntatie-, koper- en drumlessen die wekelijks worden gegeven gedurende het gehele seizoen.

 • Korte cursussen/workshops
Dit zijn cursussen die voor een kortere periode worden gegeven (bijvoorbeeld theorielessen). Het onderscheid tussen jaarcursussen en korte cursussen/workshops is van belang voor de bepaling van de hoogte van het lesgeld, de betaling van het lesgeld en de wijze van afmelding.

II. Aanmelding

Bij minderjarigen dient het inschrijfformulier te zijn ondertekend door een ouder of verzorger. De aanmelding geschiedt door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier en is bindend voor de gehele seizoen.

Vanaf de eerste les is de cursist definitief ingeschreven en verplicht hij/zij zich voor de gehele cursusduur. De indeling van de cursist wordt door Stichting Muziek Opleidingen Friesland bepaald, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de aangegeven voorkeuren van de cursist. Bij tussentijdse aanmelding en plaatsing is de eerste cursusdag bepalend voor de (evenredige) berekening en bepaling van het lesgeld.

III Betalingsplichtige (Wettelijk vertegenwoordiger)

Als betalingsplichtige wordt aangemerkt:

a. degene die de ouderlijke macht uitoefent of degene die de onderhoudsplicht heeft voor een cursist die op 31 augustus 2023 jonger is dan 18 jaar.

b. een cursist die op 31 augustus 2023 de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

N.B. Ouders/verzorgers van cursisten jonger dan 21 jaar blijven altijd aansprakelijk voor betaling van het lesgeld.

IV. Betaling lesgeld

Betaling van het lesgeld geschiedt via automatisch incasso. Ondertekening van het inschrijvingsformulier houdt tevens in dat u een automatisch incasso afgeeft aan Stichting Muziek Opleidingen Friesland

Voor het innen van het lesgeld van de seizoencursussen (zie ad I.2.a) kan worden gekozen voor maandelijks (10 termijnen) of 2-maandelijks (5 termijnen). Ook kan er gekozen worden voor betaling van het gehele seizoen. Dit dient vooraf betaald te worden.

De facturatie van de overige cursussen (zie ad I.2.b) en de seizoencursussen minder dan € 100,00 geschiedt in één keer, circa twee weken na aanvang van de eerste les.

V. Afmelding

 • Seizoencursussen
Indien men zich voor 31 december 2023 schriftelijk afmeldt, worden de lessen en het lesgeld per 1 februari 2024 beëindigd. Indien men zich vóór 1 juni 2024 schriftelijk afmeldt worden de lessen en het lesgeld aan het einde van het cursusjaar beëindigd. Afmelding dient altijd schriftelijk plaats te vinden bij Stichting Muziek Opleidingen Friesland via penningmeester@muziekopleidingenfriesland.nl of via Dirk Boutstraat 36, 8932 CT Leeuwarden

Andere dan de eerder genoemde afmeldingen van de jaarcursussen leiden niet tot vermindering of restitutie van het lesgeld, tenzij er sprake is van zwaarwichtige redenen: dit ter beoordeling aan De Stichting Muziek Opleidingen Friesland

Als zwaarwichtige redenen worden aangemerkt:

-      verhuizing naar een andere gemeente buiten een straal van 10 km van het werkgebied van Stichting Muziek Opleidingen Friesland

-      langdurige ziekte / zwangerschapsverlof van de leerling: meer dan acht weken.

Aanvragen voor lesgeldrestitutie moeten schriftelijk worden ingediend.

Korte cursussen/workshops

Tussentijdse afmelding (door de cursist) leidt voor de korte cursussen/workshops niet tot restitutie van het lesgeld. Korte cursussen/workshops gaan alleen door bij voldoende deelname.

VI. Lesuitval

 • Seizoencursussen
De Stichting Muziek Opleidingen Friesland zal indien een docent langer dan één week afwezig is de lessen laten waarnemen door een vervangende docent. Indien de uitval meer dan vijf lessen per cursusjaar betreft, kan door de cursist aan het einde van het cursusjaar schriftelijk lesgeldrestitutie worden gevraagd. De restitutie bedraagt een evenredig deel van de uitval en wordt bepaald door de Stichting Muziek Opleidingen Friesland

 • Korte cursussen/workshops:
Bij uitval van de lessen worden deze ingehaald.

VII. Studiemateriaal / Instrumenten

 • Studiemateriaal
Boeken die nodig zijn tijdens de cursus moeten door de cursist zelf worden aangeschaft. De docent zal aan het begin van de cursus opgeven welke boeken er nodig zijn en welke optioneel.

 • Instrumenten
Mocht de cursist geen instrument tot zijn beschikking hebben dan kan deze gehuurd worden van de Stichting Muziekopleidingen Friesland tegen een nader over een te komen tarief. Hiervoor wordt een apart huurovereenkomst opgesteld. Het verhuren van instrumenten is op basis van beschikbaarheid.

VIII. Overige bepalingen

 • In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist het bestuur van de Stichting Muziek Opleidingen Friesland.
 • Bij groepscursussen geldt dat bij instroom tot 1 oktober 2023 het volledige lesgeld is verschuldigd.
 • Tijdens het cursusjaar kan de lestijd en leslocatie door onvoorziene omstandigheden veranderen. Dit geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld.
 • Bij onvoldoende deelname aan groepscursussen kunnen cursussen worden geannuleerd.
 • Portretrecht: Foto’s die gemaakt worden tijdens lessen, optredens en voorstellingen kunnen gebruikt worden als promotiemateriaal van De Stichting Muziek Opleidingen Friesland. Indien u bezwaar heeft kunt u dit ter plaatse kenbaar maken aan de docent of fotograaf.